תקנון האתר

השימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחיות בלבד, ויש לקרוא את האמור בלשון זכר לפי העניין, כאילו נאמר בלשון נקבה. כל האמור בלשון יחיד אף בלשון רבים לפי העניין ולהיפך.
 

השימוש באתר זה מוצע לך בכפוף לכל האמור בתקנון זה. בטרם תגלוש ו/או תשתמש באתר, הינך מתבקש לקרוא את כל האמור בתקנון זה.
 

כל מי שגולש ו/או משתמש באתר זה בכל דרך שהיא יחשב כמי שקרא וכמי שמסכים לכל התנאים, התניות וההודעות המפורטים בתקנון זה ובאתר.
 

רכס פרויקטים חינוכיים בע"מ (להלן: "רכס" או "החברה") נותנת לך הרשאה בלבד להשתמש באתר על פי ובכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה ובאתר. רכס רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מראש, לחסום את יכולתך להשתמש באתר במקרים של עבירה על החוק ו/או על תנאי השימוש באתר זה ו/או אם קיימת הפרעה מכל סוג שהוא לפעילות של האתר.
 

האתר מוצע לך כמות שהוא "AS IS". כל מי שיוצר קשר עם האתר ו/או גולש ו/או משתמש באתר בכל דרך שהיא (להלן: "המשתמש") ישא לבדו באחריות לאופן שבו הוא משתמש באתר זה. רכס אינה אחראית לכל נזק שהוא, ישיר ו/או עקיף שנגרם למשתמש באתר זה ו/או לכל צד ג כלשהו כתוצאה משימוש כלשהו באתר זה, לרבות מהסתמכות על המידע שמופיע בו ו/או באתרים חיצוניים לו, שאליהם הגיע באמצעות איזה מהשירותים באתר זה.
 

התכנים שיועברו אליך באמצעות האתר נמסרו בחלקם ע"י ספקים ו/או ע"י משתמשים שונים ועל אחריותם בלבד. החברה אינה שולטת במקורות המידע ואינה אחראית לתוכנו , שלמותו, מהימנותו ו/או דיוקו. לפיכך, לא תוכל להעלות טענות ו/או דרישות כלפי החברה בגין כל אובדן, נזק ו/או הפסד כלשהו, ישיר ו/או עקיף, אשר נגרם כתוצאה מהסתמכות על תכנים המסופקים במסגרת אתר זה .

אין לסמוך ולהסתמך על התוכן שמתפרסם ו/או מופיע באתר לצורך קבלת החלטות מכך סוג שהוא ועליך לפנות אל איש מקצוע מתאים לקבלת יעוץ המותאם למצבך הספציפי. 
 

אתה מסכים לכך שהחברה אינה נושאת באחריות ו/או בחבות לכל תוכן ו/או התנהגות מאיימים משמיצים, מגונים, פוגעים ו/או לא חוקיים של כל אדם ו/או גוף כלשהם, ו/או לכל הפרת זכויות של אדם ו/או גוף כלשהם. אתה מסכים שהחברה אינה אחראית לכל תוכן הנשלח ו/או נכלל באתר על ידי גורם כלשהו, למעט תוכן שהחברה בעצמה שלחה ו/או כללה באופן ישיר מפורש ומכוון בעצמה.
 

אין לעשות שימוש באתר זה לשום מטרה בלתי חוקית ו/או לשום מטרה האסורה על פי התנאים, ההתניות ו/או ההודעות הכלולים במסמך זה.
 

אין להשתמש באתר ו/או בתכנים באופן העלול להזיק, לשתק, לגרום עומס יתר ו/או לפגוע באתר ו/או בחברה, ברשתות תקשורת ו/או בציוד תקשורת כלשהו, ו/או להפריע לשימוש של משתמש ו/או גוף  כלשהו ו/או להנאה שלו מהאתר.
 

אינך רשאי לנסות לקבל גישה ללא הרשאה לאתר, לתכנים, לחשבונות של אחרים ו/או למערכות מחשבים ו/או רשתות המחוברות לאתר באמצעות פריצה ו/או בכל אמצעי אחר. אינך רשאי להשיג תכנים ו/או מידע כלשהם באמצעים שלא הועמדו לרשותך באופן מכוון ע"י החברה. אינך רשאי לאסוף, להוריד ו/או להעתיק בדרך כלשהי רשימות של משתמשים ו/או מנויים ו/או כל מידע שהוא לגבי משתמשים, ו/או להשתמש במידע ממין זה ו/או להעבירו לאדם ו/או לישות כלשהם.
 

סימני מסחר

סימני המסחר וכל הסימנים האחרים המצויים באתר זה הם סימני מסחר קנייניים של רכס אלא אם צוין במפורש אחרת.
 

אינך רשאי להשתמש בהם ואינך רשאי לעשות בהם כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין של רכס ו/או של צד ג' כלשהו.

 

זכויות יוצרים 
כל החומרים והתכנים המופיעים באתר זה כפופים לדיני זכויות יוצרים.
 

כל זכויות היוצרים והבעלות על כל החומרים, התכנים והיישומים מכל סוג שהוא לרבות בשמות ובסימני המסחר המופיעים באתר זה שייכים לרכס אלא אם נאמר במפורש ע"י רכס לגבי חומר/תוכן/יישום מסוים כי זכויות היוצרים ו/או הבעלות בו שייכים לגורם אחר .
 

פרט לשימוש אישי פרטי שאינו מסחרי הכפוף לדיני הקניין בכלל ולדיני זכויות יוצרים בפרט, אין להשתמש ו/או להעביר ו/או להעתיק ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או לאחסן במאגר מידע ו/או לצטט בכל דרך שהיא ובכל מדיה שהיא לרבות בדפוס, באינטרנט ו/או באמצעי אלקטרוני מכל סוג שהוא את החומרים ו/או התכנים ו/או היישומים המופיעים באתר זה כולם או מקצתם ללא קבלת הסכמתה המפורשת של רכס לכך מראש ובכתב.

 

קישורים (LINKS)

באתר זה נמצאים קישורים ( LINKS ) לאתרי אינטרנט אחרים שאינם מופעלים על ידי החברה אלא ע"י גורמים אחרים. הקישורים נועדו לנוחיות המשתמש בלבד. קישורים אלה עשויים להשתנות בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה .
 

אם לא נאמר אחרת, קישורים אל אתרי אינטרנט אחרים לא יתפרשו כהבעת תמיכה, מתן חסות, מתן גושפנקה, אישור, המלצה ו/או העדפה במפורש ו/או במשתמע על ידי החברה לאתרים המקושרים.
 

המידע המצוי באתרים המקושרים הינו באחריותם הבלעדית של בעלי האתרים המקושרים ואין בין החברה לבין בעלי האתרים המקושרים יחסים משפטיים ו/או מסחריים ואין לחברה כל שליטה ו/או זכות בחומרים ו/או בכל דבר אחר הנמצא באתרים אלה.
 

לפיכך, לא תוכל להעלות טענות ו/או דרישות כלשהן כלפי החברה בגין כל אובדן, נזק ו/או הפסד, ישיר ו/או עקיף אשר נגרם כתוצאה מהסתמכות ו/או שימוש כלשהו באתרים המקושרים ו/או בחומרים ו/או בכל דבר אחר הנמצא באתרים אלה.

מבצעים 
אין כפל מבצעים, אלא אם צוין בכתב במפורש שיש כפל מבצעים.

תוקפם של כל המבצעים הינו עד המועד המצוין בפרטי המבצע או עד גמר המלאי או עד להפסקת המבצע על ידי רכס, המוקדם מבין השלושה.

לרכס הזכות להפסיק את תוקפו של כל אחד מהמבצעים המופיעים באתר ו/או בפרסומיה בכל עת.

לרכס הזכות לשנות את תנאי המבצעים המופיעים באתר ו/או בפרסומיה בכל עת.

המבצעים המופיעים באתר, חלים רק על רכישה באתר.

כדי שהמבצעים יחולו על רכישתך באתר, עליך לבחור במבצע שברצונך להנות ממנו.

המבצעים המופיעים בעלונים המודפסים ובחומר השיווקי המודפס, חלים רק על רכישה ישירות ברכס ואינם חלים על רכישה באתר.

 

רכישת ספרים דרך האתר
אם עוד לא מלאו לך 18 אתה נחשב קטין. לפיכך הינך מצהיר בזה שקבלת את הסכמת הוריך או אפוטרופסיך לביצוע רכישות של מוצרים באתר זה.
 

כל המחירים כוללים מע"מ.
 

כל המחירים לרכישה באתר בלבד!

 

האתר מאובטח ע"י פרוטוקול SSL. התקשורת עם המשתמש פועלת באופן מוצפן באמצעות פרוטוקול זה . הפרוטוקול הוא סטנדרט עולמי ומאפשר הצפנה של המידע בין השרת לדפדפן של המשתמש. פרוטוקול זה מאושר ע"י חברות האשראי.
 

בכל קניה תתבקש להקיש את הפרטים הבאים:

שמך הפרטי ושם המשפחה, מס' תעודת זהות, כתובת דואר אלקטרוני, טלפון, כתובת, מיקוד ופרטי תשלום.
 

לידיעתך, מסירת פרטים אישיים כוזבים מהווה עבירה פלילית. נגד מי שימסור פרטים אישיים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות בגין נזקים שעלולים להיגרם ו/או שנגרמו לרכס ו/או לאתר.
 

כל תשלום יבוצע באמצעות שרת התשלומים המנוהל ע"י חברה האמונה על כך מטעם רכס. השרת מאובטח ב SSL  גם כן.
 

לאחר בדיקת פרטי ההזמנה,תועבר הוראת התשלום לחברת כרטיסי האשראי. רק לאחר שרכס תקבל את אישור חברת האשראי לביצוע הרכישה, תחשב הצעתך כברת ביצוע ותקבל אישור על כך מרכס בדואר אלקטרוני. לאחר קבלת האישור מרכס תוכל לבוא לרכס ולקבל את המוצר שרכשת, או שרכס תשלח לך אותו בכפוף לכך ששילמת דמי משלוח.
 

חשבונית/קבלה תסופק עם המוצר.

 

ספרים דיגיטליים
בספר הניתן לרכישה כספר דיגיטלי יצוין מחיר נפרד לגרסה הדיגיטלית, ותאריך תפוגת הזכות  לצפייה בספר הדיגיטלי. לאחר תאריך התפוגה , לא ניתן יהיה לצפות בספר והספר לא יהיה זמין.

בעת הוספת ספר בעל גרסה דיגיטלית לסל הקניות באתר, עדיין אפשר לבחור בין הגרסה המודפסת לגרסה הדיגיטלית. 

קניית הספר המודפס אינה מקנה זכות צפייה בספר הדיגיטלי. וקניית זכות צפייה בספר הדיגיטלי אינה מקנה ספר מודפס. יש לרכוש כל אחד מהם בנפרד.

כדי לרכוש זכות צפייה בספר הדיגיטלי, יש תחילה להירשם לאתר. ההרשמה ללא תשלום בתפריט "אזור אישי", בלחצן "הרשמה". 

אפשר לצפות בספר הדיגילי במחשב אחד בלבד

הספר הדיגיטלי נמצא באינטרנט, ולכן אפשר לצפות בו אונליין בלבד במחשבים או במחשבי לוח (טאבלט) המחוברים לאינטרנט. לאחר תאריך התפוגה לא ניתן יהיה לצפות בספר ובהערות שהוספתם.


תרגול אינטרנטי
תרגול אינטרנטי נמכר באתר כמוצר מסוג קורס. התרגול האינטרנטי כולל סוגי תרגול שונים כגון: שאלות תרגול, מבחנים, סרטונים, קורס אינטראקטיבי מלא ועוד. מטעמי נוחות יקרא ה"תרגול אינטרנטי" בתקנון: קורס.

קניית הספר המודפס או ספר דיגיטלי אינה מקנה זכות צפייה בקורס. וקניית זכות צפייה בקורס אינה מקנה ספר מודפס או זכות צפייה בספר הדיגיטלי. יש לרכוש כל אחד מהם בנפרד.

תחת כל קורס יצוין תאריך תפוגת הזכות לצפייה בקורס. לאחר תאריך התפוגה, לא ניתן יהיה לצפות בקורס והוא לא יהיה זמין.

כדי לרכוש זכות צפייה בקורס, יש תחילה להירשם לאתר. ההרשמה ללא תשלום בתפריט "איזור אישי", בלחצן "הרשמה". לאחר רכישת קורס ספציפי הוא יופיע באזור האישי, ב"ספריה שלי". 

אפשר לצפות בקורס במחשב, או בטאבלט, או בטלפון נייד. ממכשיר אחד בלבד בכל פעם. לא אפשרי לצפות במקביל משני מכשירים או יותר. צפייה ביותר ממכשיר אחד בו זמנית הינה הפרה של תקנון השימוש בקורס והיא אסורה בתכלית. 
 

מדיניות החזרת מוצרים-לגבי ספרי מיקוד 
ספרי המיקוד הינם ספרים המתאימים למיקוד הספציפי שמפורסם ע"י משרד החינוך מידי שנה לאותה שנת הלימודים ולכן אין אפשרות לבטל את עסקת הרכישה, להחזיר את ספר המיקוד ולקבל בחזרה את התשלום ששילמת בגינו אלא רק במקרים הקבועים בחוק. במקרה של ספר מיקוד פגום - הספר יוחלף רק תוך 3 ימים מיום מסירתו לך בכפוף להצגת חשבונית מקורית המעידה על כך שרכשת את המוצר אצלנו ובכפוף לכך שתביא/י את המוצר הפגום לבית רכס ברח' המתכת 12 קדימה עד 3 ימים מיום שקבלת אותו. אין החזרת כסף .

מדיניות החזרת מוצרים לגבי מוצרים אחרים שאינם ספרי מיקוד 
ניתן לבטל את עסקת הרכישה בהודעה בכתב תוך 14 יום מיום עשיית העיסקה בתנאי שלא נעשה שימוש במוצר והוא במצב חדש והוא לא נפגם והוא באריזתו המקורית שלא נפתחה (אם יש אריזה כזו) ורק כנגד הצגת חשבונית מקורית המעידה על רכישתו אצלנו. 

את הודעת הביטול יש לשלוח לדוא"ל main@reches.co.il  

התשלום יוחזר באותה דרך שבה הוא שולם, ויופחתו ממנו דמי ביטול בשיעור של 5% (חמישה אחוזים) מהתשלום ששילמת עבורו או 10 ש"ח הגבוה מבין השניים, וזאת בתנאי שהמוצר הוחזר כשהוא במצב חדש והוא לא נפגם והוא באריזתו המקורית שלא נפתחה (אם יש אריזה כזו), הוחזר על ידך אלינו עד 14 יום מיום שקיבלת אותו והוא התקבל אצלנו בפועל. 

 

מדיניות ביטול עסקה (מוצר שעוד לא נשלח)
במידה והעסקה בוטלה על ידי הלקוח, שלא עקב פגם במוצר, רשאית החברה לגבות דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% מסכום העסקה שבוטלה, או 10 ₪ לפי הגבוה מביניהם. במידה והחיוב בוצע בכרטיס אשראי רשאית החברה לגבות מהלקוח עמלת סליקה שנגבתה ממנה בגין ביטול העסקה, בנוסף לדמי הביטול.

רכס עושה שימוש בעוגיות  (cookies)על מנת לזהות את המשתמש במעבר בין הדפים השונים. חסימת האפשרות לשימוש בעוגיות יגרום לבעיות בתפקוד מול המערכת וימנע את האפשרות להשלמת הקניה.  
 

החברה לא תשא בכל אחריות מכל סוג שהוא לכל מקרה שבו המשתמש לא הצליח להיכנס לאתר ו/או רכישתו לא התקבלה במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מהמשתמש לרכוש מוצרים.
 

הינך מצהיר ומאשר בזה כי לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה בגין כל נזק מכל סוג שהוא שיגרם לך (אם יגרם) בשל פגם באחת ו/או יותר מהטכנולוגיות עליהן מבוססת המכירה לרבות קשיים בתקשורת, חדירת וירוסים וכו'.
 

רכס לא תשא באחריות לפעילות בלתי חוקית של כל משתתף ו/או של כל גורם שאינו בשליטתה הישירה והמלאה.
 

מידע שתמסור במסגרת השימוש באתר זה ישמר בסוד בהתאם לאמור בחוק הגנת הפרטיות התשמ"ב 1982
.

המידע המופיע באתר זה נכון ליום פרסומו כמידע כללי. המידע והתכנים המופיעים באתר זה עלולים לכלול אי דיוקים ו/או שגיאות הקלדה. לרכס הזכות לשנותם בכל עת על פי צרכיה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. בכל סתירה בין האמור באתר זה לבין חומר כתוב שהופק והודפס ע"י רכס, המחייב והנכון הוא רק האמור באתר זה.
 

כל משתמש המוסר מידע/תכנים לאתר זה מתחייב שלא למסור מידע/תכנים שהינם בלתי חוקיים, בעלי אופי פורנוגרפי, טורדניים, מעליבים, גזעניים, גסים, עוינים, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור, מפרים זכויות יוצרים, מעודדים ביצוע עבירה על החוק, עלולים להוות בסיס לתביעה פלילית/אזרחית, מוציאים לשון הרע ו/או פוגעים בפרטיות.
 

כל משתמש המוסר מידע/תכנים לאתר זה נותן לרכס היתר בלתי מוגבל בזמן ובלתי מוגבל גיאוגרפית להשתמש בהם ללא תשלום בכל צורה שהיא לרבות לפרסמם, להעתיקם, לתרגמם להפיצם, לערוך ולעבד אותם, ליצור מהם יצירות נגזרות, לשלב אותם ביצירות אחרות, ו/או להשתמש בהם בכל מדיה.
 

רכס וספקיה אינם מציגים מצג כלשהו לגבי התאמה, אמינות, זמינות, דייקנות, היעדר וירוסים ו/או רכיבים מזיקים אחרים ו/או דיוק התכנים והשירותים הכלולים באתר לכל מטרה שהיא . כל התכנים והשירותים ניתנים "כפי שהם "AS IS" ללא אחריות מכל סוג שהוא.
 

רכס רשאית להשתמש בפרטים שנמסרו על ידיך במהלך שימושך באתר זה באמצעות מעקב אחר פעילותך באתר, והכל בכפוף להוראות תנאי שימוש אלה והוראות החוק .
 

החברה תהיה רשאית להשתמש בפרטים שנמסרו על ידך בעת הרשמתך לאתר (אם נדרשת להירשם) ו/או בעת ביצוע רכישה דרך האתר ו/או לקראת ביצוע רכישה דרך האתר ולשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני ו/או במסרון SMS, חומר פרסומי אלא אם הודעת לחברה אחרת לכתובת main@reches.co.il
.

רכס רשאית להשתמש בפרטים שתמסור באתר ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש שלך באתר לצורך השירותים שהיא מציעה, ליצירת הקשר אתך ו/או לצורך ניתוח ו/או מסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים לרבות מפרסמים. מידע זה יהיה אנונימי .
 

רכס אינה מתחייבת שמידע/תוכן שמצאת באתר במועד מסוים יוסיף להימצא באתר גם בהמשך.
 

רכס יכולה לסגור את האתר, להוסיף לו ו/או לגרוע ממנו שירותים ו/או חומרים בכל עת ועל פי שקול דעתה הבלעדי.
 

לרכס הזכות לשנות את תנאי השימוש באתר ואת האמור בתקנון זה בכל עת, מבלי להודיע על כך מראש ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

רכס יכולה להסיר משתמש או לחסום אותו מביצוע פעולה/ות בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי מבלי להודיע על כך מראש וללא צורך לנמק או להסביר את צעדיה.
 

על השימוש באתר זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד ומקום השיפוט הבלעדי והיחיד בגין כל דבר הנוגע ו/או הנובע מהסכם זה ומהשימוש באתר זה, יהיה בבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב והמרכז.
 

כל שאלה אפשר להפנות ישירות לרכס לכתובת הדואר האלקטרוני: main@reches.co.il